Group Members

Current

 

Alumni

 
Doctoral Students   Doctoral Students M.Phil. Students
 • Savita Joshi
 •  
 • Dr. Mahima Kaushik (2003)
 • Dr. Mahima Kaushik (1999)
 • Mohan Kumar
 •  
 • Dr. Sarika Saxena (2003)
 • Gajendra Singh (1999)
 • Swati Chaudhary
 •  
 • Dr. R. Kannan (2005)
 • Shyam Singh (2001)
 • Saami Ahmed
 •  
 • Dr. Pallav Bhatnagar (2007)
 • Dr. Bharti Arora (2007)
 • Vartika Tomar
 •  
 • Dr. Aparna Bansal (2007)
 • Aditya Sharma (2007)
 • Surbhi
 •  
 • Dr. Manoj Prasad (2008)
 • Anuradha Bhardwaj (2009)
 • Urvashi
 •  
 • Dr. Shikha Kaushik (2009)
 •  
     
 • Dr. Kapil Roy (2011)
 •  
     
 • Dr. Bharti Arora (2011)
 •  
     
 • Late Ms. Lipi Munjal
 •  
     
 • Dr. Niraj Singh (2012)
 •  
     
 • Dr. Anju Singh (2013)
 •    
     
 • Dr. Swati Mahendru (2013)
 •  
     
 • Dr. Priyanka Thakral (2015)
 •  

   

  Click on the member's name to know about them

   

  Go to homepage